ارائه رابطه پیشنهادی جهت برآورد حجم بتن موردنیاز در ساختمان های بلند بتن آرمه
کد مقاله : 4172-IRAST (R2)
نویسندگان:
سیما آرامش *1، بهنام لکی2
1عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان
2گروه اموزشی عمران-دانشکده پسرانه فنی و حرفه ای سمنان
چکیده مقاله:
در قرن 20ام توسعه در فناوری بتن در مصالح ساختمانی، سیستم های سازه ای و تکنیک های ساخت، ساخت ساختمان های بلند بتنی مانند برج های دوقلوی پترونانس در کوالالامپو با ارتفاع 452 متر و 85 طبقه، برج جین مائو در شانگهای با ارتفاع 421 متر و 88 طبقه و برج خلیفه در دبی با ارتفاع 828 متر و 162 طبقه را بدنبال داشته است. در این مقاله تجربه ی طراحی سازه ای ساختمان های بلند بتن آرمه که توسط تیم های مختلف طراحی به دست آمده است بیان می شود و مشخصات استاتیکی و دینامیکی برخی از بزرگ ترین ساختمان های بلند مرتبه بررسی شده است. در نهایت ارتباط بین حجم مورد نیاز بتن مسلح و ارتفاع ساختمان های بلند بتن آرمه مورد مطالعه قرار گرفته است و یک فرمول مناسب برای تخمین زدن حجم بتن موردنیاز برای ساختمان های بلند بتن آرمه بر اساس تعداد طبقات پیشنهاد می شود. همچنین با توجه به ساختمان های مورد مطالعه، توصیه هایی برای طراحی های سازه های بلند مرتبه آینده پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها:
ساختمان های بلند مرتبه، بتن آرمه، حجم بتن مورد نیاز، تعداد طبقات.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است