تحلیل عددی سه‌بعدی تأثیر تغییـر زاویـه انحنـای مـرکـزی تیر خمیده افقی مرکب ساندویچ‌پانل با هسته فوم
کد مقاله : 4168-IRAST (R1)
نویسندگان:
رضا سواری *1، محمدحسن کدیور2
1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات فارس، فارس، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
2استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
امروزه تیرهای خمیده به طور گسترده‌ای در شاخه‌های متعددی ساختمان از جمله در گوشه‌های لبه‌گرد، بالکن‌های دایره‌ای و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد و کامپوزیتها هم به علت مقاومت بالا نسبت به وزن آنها در صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تحقیق، به بررسی تأثیر تغییر زاویه انحنای مرکزی تیر خمیده افقی کامپوزیت ساندویچی با هسته فوم با بارگذاری درون صفحه عرضی و به صورت سه‌بعدی المان محدودی تا بار نهایی می‌پردازد. تیر مذکور شامل لایه‌های کربن اپوکسی ارتوتروپیک با رویه‌های فوقانی و تحتانی و فوم با قابلیت له‌شدگی در مرکز می‌باشد. زاویه‌ی انحنای مرکزی تیر خمیده، در حالی که طول ثابت نگه داشته شده و تیر متقارن می‌باشد مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده گردید که کاهش زاویه‌ی انحنای مرکزی باعث افزایش سختی، ظرفیت باربری و چرخش سطح مقطع تیر خمیده افقی مرکب ساندویچ‌ با هسته فوم با توجه به پدیدارشدن لنگر پیچشی کاهش زاویه انحنای مرکزی موجب خواهد بود.
کلیدواژه ها:
تیر خمیده افقی، ساندویچ‌پانل، المان محدود، ظرفیت باربری، معیار گسیختگی هاشین.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است