بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی با نسبت طول به قطر ثابت بر مشخصات مقاومتی بتن سبک حاوی سبکدانه های معدنی پومیس
کد مقاله : 4167-IRAST (R1)
نویسندگان:
مهتاب مردانی *1، سعید بزرگمهر نیا2، ماهان سلیمیان3
1کارشناس آپتوس ایران
2مدیر تحقیق و توسعه شرکت آپتوس ایران
3کارشناس شرکت آپتوس
چکیده مقاله:
یکی از شاخص های مقاومتی بتن، مقاومت خمشی و کششی آن می باشد که این دو مقاومت در حقیقت به مقاومت فشاری وابسته بوده و بهبود هر یک از آنها، در دیگری نیز موثر خواهد بود. در زمینه افزایش مقاومت خمشی و کششی نقش الیاف بسیار مهم و قابل توجه بوده، به ویژه در بتن های سبک که فضای خالی بیشتری در میان سنگدانه ‌ها وجود دارد و یا دانه های با چگالی کمتری مورد استفاده قرار گرفته اند. این مقاله به بررسی تأثیر الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی از لاستیک خودرو، بر خواص مکانیکی بتن سبک حاوی سبکدانه های پومیس می پردازد. میزان الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی در این مطالعه، (%0.5-1%-1.5%) حجم بتن و با نسبت طول به قطر٥٠ می باشد. همچنین از مواد افزودنی نظیر فوق روان کننده برای کاهش آب مصرفی و پوزولان های ریز ساختار مانند میکروسیلیس برای پر کردن خلل و فرج های بتن به جهت ارتقاء مشخصات مکانیکی بتن سبک، استفاده شده است. لازم به ذکر است که هدف استفاده از الیاف فولادی بازیافتی امکان استفاده مجدد و رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از دفن این ضایعات می باشد. در این مطالعه هشت ترکیب مختلف بتن سبک حاوی درصد های متفاوت الیاف فولادی ساخته شده و تحت آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت کششی به روش دو نیم شدن و مدول گسیختگی قرار گرفته اند نتایج آزمایش‌ها بیانگر تأثیر مثبت الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی بر خواص مکانیکی بتن سبک می باشد.
کلیدواژه ها:
بتن سبک، الیاف فولادی صنعتی، الیاف فولادی بازیافتی، سبکدانه پومیس، مشخصات مکانیکی .
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است