ارزیابی نیازهای محاسباتی در قاب های فولادی به عنوان منطقه لرزه ای توالی اصلی
کد مقاله : 4165-IRAST (R1)
نویسندگان:
پوریا حاجی نورمحمدی *1، وحید صابری2
1دانشجو
2دانشگاه ایوان کی
چکیده مقاله:
این مقاله نتایجی از تحقیقاتی است که با هدف بررسی اثر پس لرزه ها در ساختمان های فولادی ساخته شده است. برای این منظور، سه مدل قاب که نشانگر قاب های مقاوم در برابر جوش فولادی موجود می باشند، به طور خاص، این تحقیق با استفاده از 14 لرزه متوالی ثبت شده در 7 ایستگاه شتاب دهنده در ناحیه نزدیک به خطا انجام شده است. پاسخ مدل های فریم بر اساس حداکثر و باقی مانده(مطالبات رانتی دائمی در پایان تحریک زلزله اندازه گیری شد. از نتایج این تحقیق، بر خلاف نتایج قبلی بر اساس توالی های لرزه ای مصنوعی، پس لرزه ها به طور معنی داری افزایش تقاضای پیک و رطوبت را به طور چشمگیری افزایش نمی دهند، زیرا دوره غالب پس لرزه) بسیار متفاوت از دوره ارتعاش مدل های قاب است. علاوه بر این الگوریتم های لرزه ای مصنوعی می توان به طور قابل توجهی از اوج متوسط و تقاضای راندمان باقی مانده و همچنین تغییرپذیری رکورد به رکورد نشان داده شودبه طوری که این توزیع در مقایسه با توزیع های به دست آمده از الگوهای بار جانبی و طراحی های آئین نامه ای، بسیار یکنواخت تر باشد. انتظار می رود با استفاده از این الگوی بارها، توزیع یکنواختی از ضرایب شکل پذیری در کلی ة طبقات حاصل شود به طوری که این توزیع در مقایسه با توزیع های به دست آمده از الگوهای بار جانبی و طراحی های آئین نامه ای، بسیار یکنواخت تر باشد.
کلیدواژه ها:
قاب خمشی،تغییر شک لهای یکنواخت، الگوی توزیع ، منطقه لرزه ای
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است