ارزیابی دیوارهای برشی فولادی دارای بازشو تحت اثر زلزله های نزدیک به گسل
کد مقاله : 4164-IRAST (R3)
نویسندگان:
مراد غفوریان *1، علی گل افشار2
1مهندس
2عضو هیئت علمی
چکیده مقاله:
به طور کلی دیوارهای برشی فولادی به علت عملکرد مناسب، به عنوان سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی زلزله و باد گسترش یافته‌اند. این سازه‌ها وظیفه تحمل بارهای جانبی را بر عهده دارند. همچنین امروزه به دلایل معماری و سازه‌ای، مانند کمبود فضا، محدودیت طرح‌های معماری و یا نیازهای تأسیساتی، وجود بازشو در دیوارهای برشی فولادی اجتناب ناپذیر است. با توجه به ماهیت زلزله‌های دور و نزدیک به گسل و اثرات خاص آن بر سازه‌ها، در این تحقیق هدف آن است تا تأثیر بازشوها از حیث ابعاد و محل قرارگیری آن بر رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی تحت اثر زلزله‌های نزدیک به گسل و نیز دور از گسل مورد بررسی قرار گیرد. برای آنالیز مدل‌ها از از نرم افزار المان محدود آباکوس استفاده شده و سیزده مدل طراحی و پارامترهای اصلی تاثیرگذار بر رفتار دیوارهای برشی بازشودار و بدون بازشو مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش اثر سه زلزله حوزه نزدیک و سه زلزله حوزه دور شامل: موارد تنش، کرنش، جابجایی، برش پایه و انرژی تلف شده مورد بررسی واقع شده است. ملاحضه شد زلزله حوزه نزدیک در ویژگی های سازه تاثیرات قابل توجهی دارد.
در این تحقیق 13 مدل ساخته شده است که هرکدام تحت اثر سه زلزله دور و سه زلزله نزدیک مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین این پژوهش بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، از جمله تحقیقات توصیفی – پیمایشی است.
کلیدواژه ها:
دیوارهای برشی فولادی، بازشو، زلزله، حوزه نزدیک، المان محدود
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است