ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه‌ی تقویت شده با مهاربندهای فولادی همگرا و واگرا به کمک تحلیل دینامیکی فزاینده در حوزه‌ی نزدیک گسل
کد مقاله : 4163-IRAST (R2)
نویسندگان:
قاسم پاچیده *1، علی خیرالدین2، مجید قلهکی3
1دانشگاه سمنان
2استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
3دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
یکی از روش های مقاوم سازی قاب های خمشی بتن آرمه، استفاده از مهاربندهای فولادی است. در این تحقیق عملکرد لرزه ای سیستم دوگانه ی قاب خمشی بتنی که به کمک دو نوع مهاربند فولادی همگرا (CBF) و واگرا (EBF) تقویت شدند، تحت هفت رکورد زلزله ی نزدیک گسل با شدت های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور دو قاب ده طبقه ی بتنی با پنج دهانه بر اساس روش آئین نامه ای طراحی شده و تحت تحلیل دینامیکی فزاینده قرار گرفتند. جانمایی مهاربندها در دهانه های اول و پنجم می باشد. نتایج حاکی از آن است که تقویت قاب بتنی با استفاده از مهاربند CBF و EBF، ظرفیت قاب را به ترتیب 3/2 و 2 برابر افزایش می دهد. استفاده از مهاربند EBF در قاب بتنی تا 7 برابر از میزان برش پایه ی وارد بر ساختمان نسبت به قاب CBF می کاهد. با تقریب مناسبی، تغییرمکان بام در قاب EBF در حوزه ی نزدیک گسل، کمتر از قاب CBF می باشد.
کلیدواژه ها:
قاب خمشی بتن آرمه، مهاربند فولادی همگرا و واگرا، تحلیل دینامیکی فزاینده، حوزه نزدیک گسل، مقاوم سازی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است