ارائه مدل سه درجه آزادی برای بررسی تاثیر پارامترهای جرمی بر زمان تناوب طولی پل‌های دارای جداگر لرزه‌ای
کد مقاله : 4162-IRAST
نویسندگان:
محمود رضا شیراوند *، مهسا رسولی
دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
جرم زیر سازه مولفه مهمی است که می‌تواند بر روی زمان تناوب و در نتیجه نیروها و جابجایی‌های پل‌های دارای جداگر لرزه‌ای اثر بگذارد. در حالیکه برخی آیین نامه‌های طراحی مانند آئین نامه آشتو، در روش ساده شده تحلیل، این جرم را نادیده گرفته‌اند. جرم زیر سازه از چهار مولفه تشکیل شده است، که عبارتند از: جرم پایه‌ها، جرم تیر سر ستون، ممان اینرسی دورانی پایه‌ها، و ممان اینرسی دورانی تیر سر ستون. این مقاله اثر مولفه‌های نامبرده را بر روی زمان تناوب طولی پل‌های دارای جداگر لرزه‌ای بررسی می‌کند. بدین منظور مدل تحلیلی پل دارای جداگر لرزه‌ای در جهت طولی و محاسبات زمان تناوب ارائه شده است. زمان تناوب حاصل از مدل تحلیلی با نتایج بدست آمده از مدل اجزا محدود مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که ممان اینرسی دورانی زیر سازه تاثیری بر روی زمان تناوب طولی ندارد. در حالیکه جرم تیر سر ستون اثر چشمگیری در زمان تناوب طولی پل‌های جداسازی شده با پایه‌های بلند دارد. نادیده گرفتن جرم تیر سر ستون منجر به ایجاد 8% خطا در زمان تناوب طولی این پل‌ها می‌گردد. همچنین نشان داده شد که روش ساده شده آئین نامه آشتو به دلیل نادیده گرفتن کل جرم زیر سازه در برخی پل‌ها قابل کاربرد نیست و تا 15% خطا دارد. هرچه نسبت سختی جداگر لرزه‌ای به سختی زیر سازه افزایش می‌یابد، خطای رابطه آشتو در تخمین زمان تناوب طولی پل افزایش خواهد یافت.
کلیدواژه ها:
پل‌های دارای جداگر لرزه‌ای، مدل تحلیلی، زمان تناوب طولی، پارامترهای موثر جرمی، روش ساده شده آئین نامه آشتو.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است