تاثیرجابجایی های ماندگار زمین ناشی از زلزله بر رفتار لوله های مدفون در تقاطع با گسل امتداد‌لغز
کد مقاله : 4161-IRAST (R1)
نویسندگان:
علیرضا باقریه *1، مهرداد نقدعلی2، حمید زندی3
1دانشگاه ملایر
2دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ملایر، دانشکده عمران و معماری
3دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ملایر
چکیده مقاله:
تغییر شکل‌های ماندگار زمین هنگام زلزله از مهمترین عوامل آسیب‌رسان به شریان‌های حیاتی می‌باشند. خطوط لوله مدفون سازه‌های طویلی می‌باشند که به علت گستردگی و عبور از نواحی مختلف جغرافیایی در معرض عوامل آسیب‌رسان از جمله جابجایی گسل‌ها قرار می‌گیرند. بررسی عملکرد این خطوط در پدیده مخربی چون حرکت گسل‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. این پژوهش رفتار لوله‌های پلی‌اتیلن را با توجه مکانیزم جابجایی گسل امتدادلغز، به روش عددی مورد بررسی قرار داده است. در مدلسازی صورت گرفته برای افزایش دقت، لوله با المان پوسته و خاک اطراف آن با المان حجمی پیوسته، بصورت سه‌بعدی مدل شده‌اند، همچنین برای در نظر گرفتن رفتار غیر خطی ماده پلی‌اتیلن، در مدلسازی لوله از مدل رفتاری هایپرالاستیک-پلاستیک استفاده شده است. مقایسه بین نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که نتایج بدست آمده از این پژوهش نزدیکی خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد. در این پژوهش همچنین پارامترهای اثرگذار بر رفتار لوله همچون زاویه برخورد گسل با خط لوله، عمق دفن لوله، ضخامت لوله، قطر لوله و زاویه اصطکاک داخلی خاک مورد بررسی قرار گرفته و اثر هر یک از پارامترها در پاسخ لوله مشخص شده است.
کلیدواژه ها:
خط لوله‌ی مدفون، مدلسازی المان‌محدود، جابجایی گسل، لوله پلی‌اتیلن.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است