تأثیر الگوهای بارگذاری جانبی بر ضرایب عملکرد لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح مقاوم سازی شده توسط مهاربندهای خارج از مرکز با پیوند قائم تک وجفت
کد مقاله : 4158-IRAST (R2)
نویسندگان:
علی سیدکاظمی1، حسین محرابیان *2، یاشار مصطفایی3
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس
چکیده مقاله:
یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح مورد توجه قرار گرفته است استفاده از مهاربند های خارج از مرکز با تیر های پیوند قائم تک و جفت می باشد. در این سیستم ترکیبی اگر عضو پیوند بدرستی طراحی گردد می تواند عملکردی شبیه میراگرهای فلزی داشته باشد. در این مطالعه تاًثیر الگوهای بارگذاری بر ضرایب عملکرد لرزه ای این سیستم ترکیبی (قاب بتن آرمه با مهاربند خارج از مرکز با تیر پیوند قائم تک وجفت) بررسی شده است. بدین منظور ساختمانهای 4، 8 و12 طبقه بتن مسلح قاب خمشی موجود با شکل پذیری متوسط که برای بارهای لرزه ای طبق استاندارد 2800 ویرایش دوم طراحی گردیده اند، مدل سازی شدند. به منظور ارزیـابی ساختمان تـحت بار های لـرزه ای اصلاح شده، مـدل ها بر اساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم مجددا بـارگذاری لرزه ای گردیدند. تحلیل مجدد بیانگر آن بود که نسبت تنش ها در اکثر ستون ها از یک تجاوز کرده است. لذا ساختمانهای مورد بررسی توسط مهاربندهای خارج از مرکز با تیرهای پیوند قائم تک وجفت مقاوم سازی شدند و سپس روی ساختمانهای مقاوم سازی شده تحلیل استاتیکی غیر خطی تحت 6 الگوی بارگذاری مختلف انجام شد و ضرایب عملکرد لرزه ای محاسبه شدند. نتایج نشان می دهد با افزایش ارتفاع، ضریب رفتار سازه های طراحی شده، تحت کلیه الگوهای بارگذاری جانبی افزایش یافته است. همچنین ضریب رفتار محاسبه شده با الگوی بارگذاری مستطیلی محافظه کارانه می باشد.
کلیدواژه ها:
ضریب رفتار، الگوی بارگذاری جانبی، مهاربند خارج از مرکز، تیر پیوند تک وجفت.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است