بررسی فرکانسی های طبیعی و مود های ارتعاشی سازه‌های پارچه‌ای با فرم زین اسبی و زین اسبی دوبل
کد مقاله : 4157-IRAST (R1)
نویسندگان:
حمید صابری1، سید جلیل حسینی *1، هادی صیادپور سی سخت2
1واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی
2دانشگاه یاسوج
چکیده مقاله:
امروزه استفاده از سازه‌های پارچه‌ای بدلیل مزایای قابل توجه آن‌ها رواج یافته است. از جمله این مزایا می‌توان به سبکی این سازه‌ها، سرعت اجرای بالای آن‌ها، زیبایی ظاهری از نظر معماری و زیبایی‌شناسی و همچنین جلوگیری از گسترش آتش در هنگام آتش‌سوزی اشاره کرد. با این وجودتحقیقات چندانی در زمینه ی ارزیابی و بررسی رفتار این سازه‌ها و شبیه‌سازی آن ها انجام نشده است. در تحقیق حاضر به شبیه‌سازی عددی سازه‌های پارچه‌ای با فرم زین ‌اسبی و زین اسبی دوبل و بررسی مودهای فرکانس طبیعی در آن‌ها پرداخته می شود و با اعمال تغییرات در ابعاد قسمت‎‌های مختلف هریک از مدل‌های شبیه‌سازی شده، تاثیر این تغییرات، در عملکرداین نوع سازه ها بررسی می شود. در ابتدا به منظور شبیه‌سازی رفتار پارچه، یک نمونه آزمایشگاهی از مراجع فنی انتخاب و توسط نرم‌افزار ABAQUS شبیه‌سازی گردید. به منظور اطمینان از صحت روش شبیه‌سازی، نتایج حاصل از شبیه‌سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد که همگرایی خوبی بین نتایج مشاهده گردید. در ادامه به مدل‌سازی سازه‌های پارچه‌ای زین اسبی و زین اسبی دوبل پرداخته شد و رفتار آن ها بر اساس فرکانس طبیعی حاصله ارزیابی گردید. در ادامه اختلاف ارتفاع دو گوشه ی غشا در مدل ها تغییر داده شد و تاثیر اختلاف ارتفاع بر فرکانس های طبیعی بررسی گردید. نتایج نشان داد که افزایش اختلاف ارتفاع در هر دو نوع سازه‌ی زین اسبی تک و دوبل منجر به افزایش فرکانس طبیعی و مصرف پارچه می‌گردد.
کلیدواژه ها:
سازه‌های غشایی، فرکانس طبیعی، شبیه‌سازی عددی، شکل‌های مودی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است