بهینه سازی موقعیت سنسورها جهت تشخیص خرابی در سازه ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت
کد مقاله : 4156-IRAST
نویسندگان:
مصطفی رشیدفرد *، پیمان ترکزاده
دانشگاه باهنر کرمان
چکیده مقاله:
روشهای غیر مخرب از جمله روشهای کم هزینه و اقتصادی برای تشخیص خرابی در سازه‌ها بوده که بر اساس اطلاعات حاصله از سنسورها انجام می‌شوند. پیدا کردن موقعیت بهینه سنسورها در سازه‌ها، حل یک مسئله بهینه سازی است. در این تحقیق تاثیرات پارامترهای عدم قطعیت بر روی روش بهینه سازی موقعیت سنسور (روش استقلال موثر) مورد بررسی قرار گرفته شده است. مدول الاستیسیته، چگالی و سطح مقطع به عنوان پارامترهای عدم قطعیت در نظر گرفته شده است. از روش لاتین هایپرکیوب برای ارزیابی موقعیت بهینه سنسور با در نظر گرفتن عدم قطعیت استفاده گردیده. نویز و خطای اندازه گیری به مودشکلها اعمال گردیده و تاثیرات آنها بر روی موقعیت بهینه سنسور مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین کارایی روش استقلال موثر در حضور نویز در سنسور مورد بررسی قرار گرفته شده است. جهت نشان دادن کارایی و دقت این روش، یک قاب دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با نتایج مرجع 10 مقایسه شده است.
کلیدواژه ها:
بهینه سازی موقعیت سنسور، تشخیص خرابی، عدم قطعیت.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است