بررسی تغییر مکان تیرهای بتن آرمه پر مقاومت با در نظر گرفتن اثر ترک خوردگی
کد مقاله : 4153-IRAST (R3)
نویسندگان:
پوریا پورحسین *1، جنگیز دوندار2
1سرپرست کنترل کیفیت سیویل/مجتمع پتروشیمی میاندوآب
2هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران/دانشگاه چوکوروا
چکیده مقاله:
مطالعه حاضر یک روش عددی جهت بررسی تغییر مکان ها و ظرفیت نهایی تیرهای بتن آرمه پر مقاومت حاوی الیاف فولادی می باشد. معادلات سازگاری و تعادل نیروها برای یک مقطع تیر که به تعداد دلخواه نوار موازی با محورهای مقطع تیر تقسیم گردیده با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی بتن به صورت عددی محاسبه گردیده است. بر اساس روش فوق، یک برنامه کامپیوتری توسعه یافته است. چندین تیر بتن مسلح موجود با استفاده از این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و تاثیر الیاف فولادی بر تغییر مکان ها و ظرفیت نهایی تیر ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که حضور الیاف فولادی باعث افزایش سختی خمشی تیرهای بتن مسلح گردیده و موجب کاهش تغییر مکان این اعضا می شود. همچنین بر اساس نتایج حاصل از مطالعه، افزودن الیاف فولادی به تیرهای بتن آرمه پر مقاومت، ظرفیت نهایی این تیرها را به میزان محدود افزایش می دهد.
کلیدواژه ها:
الیاف فولادی، بتن پر مقاومت، تیر، تغییر مکان ها
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است