بررسی سیکل رفتار دیواربرشی کامپوزیتی مدرن ورایج
کد مقاله : 4152-IRAST (R6)
نویسندگان:
مرتضی دل دوزی *1، یاشار یثربی نیا2
1بدون سمت
2دانشگاه ازاد
چکیده مقاله:
درمیان سیستم های موثر مقاوم در برابر بارهای جانبی می توان به دیوارهای برشی با هسته فولادی اشاره کرد که مزیت عمده آن‌ها، قابلیت شکل پذیری ناشی از کمانش در ورق فولادی است. در این مقاله ارزیابی جامعی از رفتار این سیستم در برابر بارهای جانبی ارایه شده است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی مدل تحلیلی با یک نمونه مدل آزمایش شده، نشان می دهد که با افزایش مقاومت فشاری بتن و ضخامت صفحات فولادی ظرفیت سازه افزایش می‌یابد و همچنین با ایجاد درز مابین پانل بتنی‌وقاب فولادی؛ ظرفیت کلی سازه نسبت به مدل‌های رایج کاهش پیدا می‌کند و نیز تنش موجود درپانل‌بتنی درنمونه دیواربرشی با درز در مقایسه با تنش موجود درنمونه دیواربرشی رایج کاهش پیدا کرده است.. در دیواربرشی-کامپوزیتی‌مدرن(دارای‌درز)سختی سیستم در مقایسه با دیوار برشی رایج (بدون درز) بعد از دریفت مجازافزایش یافته‌است. بدین منظور با ارایه نمودارهایی ضمن بررسی نتایج، ‌اثربارگذاری حرارتی برعملکرددیوارهای برشی کامپوزیتی پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها:
دیوارهای برشی کامپوزیت، دیوار برشی مدرن، درزمابین پانل‌های بتنی و قاب فولادی، مقاومت فشاری پنل‌های بتنی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است