بررسی میزان اضافه مقاومت در قاب های خمشی بتنی با دیوار برشی با استفاده از روش آنالیز پوش آور تطبیقی
کد مقاله : 4151-IRAST
نویسندگان:
فرزاد احدی *1، سید سینا کورهلی2
1کارشناس دفتر فنی/شرکت عمران و آبادی تبریز
2استادیار گروه مهندسی عمران/دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
چکیده مقاله:
آیین نامه های معتبر جهان در چند سال اخیر توجه خاصی به ضریب اضافه مقاومت در سازه‌ها نموده اند. تأثیر این پارامتر در حفظ ایمنی سازه‌ها در برابر زلزله به وضوح آشکار است. این پارامتر به همراه ضریب قابلیت اعتماد، درجه نامعینی که کنترل کننده ی تأمین اضافه مقاومت مورد نیاز سازه می باشد، از سال 1997 در آیین نامه های معتبر مطرح گردید. تشریح پارامتر اضافه مقاومت و عوامل مؤثر بر آن، نقش آن در رفتار لرزه ای سازه ها، بیان کمّی آن در قاب های بتنی و دیوار برشی از طریق انجام تحلیل های غیرخطی تحت بارگذاری جانبی استاتیکی افزاینده (پوش آور) بخش هایی از این پایان نامه را تشکیل می دهند. در این تحقیق سه سازه بتنی با سیستم قاب خمشی به علاوه دیوار برشی با تعداد طبقات 10،15،20 با استفاده از نرم افزار Etabs-Sap مدلسازی شده و تحت تحلیل های پوش آور بهنگام شونده و مرسوم مورد ارزیابی و در آخر نتایج بدست آمده ضریب اضافه مقاومت طبق آیین نامه 2800 ویرایش چهارم در سازه های بتنی مورد بررسی قرار گرفته و اعداد مربوط به این ضرایب باهم مقایسه شده اند.
کلیدواژه ها:
پوش آور تطبیقی، پوش آور مرسوم، اضافه مقاومت، نرم افزار Etabs-Sap، تحلیل غیر خطی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است