بررسی رفتار تیرهای همبند فولادی جایگزین شونده در دیوارهای برشی بتنی دارای بازشو تحت بارگذاری چرخه ای
کد مقاله : 4149-IRAST (R2)
نویسندگان:
محمد مهدی علی خانی *1، عباس اکبرپور نیک قلب2
1mohammad mahdi
2عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده مقاله:
استفاده از سیستم های ترکیبی فولاد وبتن مسلح در سالیانه اخیر در بین مهندسان محبوبیت زیادی را بدست آورده است. یکی از این سیستم ها ترکیب تیر پیوند فولادی ودیوار برشی بتنی است که در هزینه و زمان ساخت صرفه جویی کرده است. در این تحقیق ابتدا یک تیر همبند فولادی جایگزین شونده در سیستم دیوار برشی همبسته تحت بارگذاری چرخه ای در نرم افزار اباکوس مدل سازی و صحت سنجی شده سپس در ادامه تحقیق به بررسی عملکرد تیر همبند فولادی در دیوار برشی دارای بازشو پرداخته شده است. برای انجام این کار با توجه به متغیر های مورد نظر 5 مدل طراحی شده است که این متغییر ها عبارتند از: ابعاد تیر پیوند( طول، عرض، ارتفاع )، نوع اتصال تیر همبند و دیوار برشی، سخت کننده ها( استاندارد، قطری )که در ادامه تحت بارگذاری چرخه ای قرار گرفته است.نتیج نشان داده است که نمودارهای هیسترزیس تمامی نمونه ها دارای حلقه های پایدار است و هیچکدام دچار افت مقاومت و سختی نشده اند و جذب انرژی بخوبی انجام شده است و همچنین استفاده از سخت کننده بین 15 تا 30 درصد جذب انرژی را افزایش داده است.
کلیدواژه ها:
تیر همبند فولادی، .سخت کننده ، دیوار برشی دارای بازشو، بارگذاری چرخه ای
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است