تاثیرابعاد ورق برشی جان وتعداد پیچ ها بر خرابی پیشرونده اتصال صلب جوش مستقیم بال-پیچ جان در تیر I به ستون SHS
کد مقاله : 4145-IRAST (R1)
نویسندگان:
مسلم یعقوبیان1، نوید سیاه پلو *2
1moslem
2معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی/موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
چکیده مقاله:
یکی از پدیده‌هایی که می‌تواند در هنگام طراحی، اجرا و بهره‌برداری ساختمان‌ها به وجود آید، پدیده گسیختگی پیش‌رونده است. خرابی پیش‌رونده عبارت است از گسیختگی موضعی اولیه سازه از یک المان به المان دیگر به‌طوری‌که درنهایت منجر به خرابی کل سازه و با بخش عمده‌ای از آن شود. در این مطالعه بروش اجزا محدود و با شبیه سازی اتصال در ABAQUS، گسیختگی پیش‌رونده اتصال مستقر دو تیر به طول 5/4 متر به ستون SHS کوتاه (250x14 mm) واقع در وسط دهانه با سناریوی حذف ستون ارزیابی شده است. بدین منظور ابتدا صحت سنجی مدل عددی انجام گرفته و در ادامه چهار نوع اتصال با تغییر در ابعاد (عرض و ارتفاع) وتعداد ورق برشی جان و پیچ‌ها مدلسازی شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش تعداد پیچ‌ها از 4 به 8 واستفاده از دو ورق برشی بافاصله مناسب پیچ از لبه ورق نسبت به مدل آزمایشگاهی مقاومت اتصال را پیش از شکست اتصال بال پائین تیر ازنظر نیروی محوری تیر نسبت به مدل آزمایشگاهی به میزان 32 درصدو درزمان شکست نهایی اتصال به میزان 12 درصد افزایش یافت. ضمنا تغییر در عوامل تاثیر گذار اتصال صلب باعث می شود اتصال در برابر سناریوی حذف ستون، مدهای شکست مختلفی را در بال فوقانی، تحتانی و ورق برشی تجربه نماید.
کلیدواژه ها:
گسیختگی پیش‌رونده، اتصال تیر به ستون قوطی، صحت سنجی، مقاومت اتصال.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است