تاثیر نانو ذرات آلومینا و اکسیدآهن بر خصوصیات سازه های بتنی
کد مقاله : 4142-IRAST (R1)
نویسندگان:
حسین شاد1، مهدی فهیمی2، نفیسه عین افشار *3، الهام عین افشار4
1استادیار
2دانشجوی کارشناسی ارشد
3دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
4دکتری شیمی کاربردی
چکیده مقاله:
علم و تکنولوژی نانو توانایی به دست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانومتری و بهره برداری ازخواص و پدیده های این بعد از مواد، در علوم و سیستم های نوین است. فناوری نانو با طبیعت فرارشته ای خود، درآینده نزدیک دربرگیرنده همه ی فناوری های نوین امروزی خواهد بود و به جای رقابت با فناوری های موجود، مسیر رشد آن ها را به سرعت ارتقاء می بخشد و کارکردهای غیرقابل تصوری را به منحصه ی ظهور خواهد گذاشت. باید توجه داشت که نانوفناوری یک رشته خاص نبوده؛ بلکه رویکرد جدیدی در تمام رشته ها است. در سالهای اخیر فناوری نانو به عنوان یک فناوری بین رشته ای پیشرفت زیادی داشته و با سرعت چشمگیری در حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی، محیط زیست، پزشکی و ... وارد شده است. ورود این تکنولوژی به صنعت بتن نیز همراه با تغییرات شگرف و قابل ملاحظه ای در بسیاری از خواص این ماده پرکاربرد گردیده و پیشرفت های عظیمی را در صنعت ساختمان ایجاد خواهد نمود وبه مهندسان وسازندگان امکان تولید سازه هایی پایدار و مستحکم را می دهد. از جمله نانو ذراتی که جهت بهبود عملکرد و خواص مکانیکی و حرارتی بتن به کار می رود، می توان به نانو ذرات آلومینا و اکسیدآهن اشاره کرد. در این تحقیق علاوه بر بررسی روش های سنتز این نانو ذرات، به تاثیر این نانو مواد در خواص بتن نیز پرداخته می شود.
کلیدواژه ها:
تکنولوژی نانو، بتن، آلومینا، اکسید آهن
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است