بررسی پتانسیل زئولیت طبیعی در جلوگیری از واکنش قلیایی- سیلیسی سنگدانه های بتن
کد مقاله : 4137-IRAST (R2)
نویسندگان:
مرتضی اصغری *
دانشجو
چکیده مقاله:
تحقیق فوق برای ارزیابی پتانسیل زئولیت طبیعی در جلوگیری از واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه های بتن می باشد. برای این منظور از زئولیت طبیعی میانه به همراه سنگدانه های زنبیل داغی و آناخاتون که دارای خاصیت واکنش زایی هستند استفاده شده است. همچنین میکروسیلیس به عنوان ماده مقایسه ای با زئولیت نیز در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است. پس از تحلیل فیزیکی و شیمایی کانی زئولیت، انبساط طولی نمونه ها با درصدهای جایگزینی زئولیت و میکروسیلیس با بخشی از سیمان اختلاط صورت گرفته و نتایج حاصل از مقایسه با نمونه شاهد بیانگر اینکه زئولیت با 20 درصد جایگزینی موجب کنترل واکنش قلیایی-سیلیسی در هر دو سنگدانه می باشد.همچنین با توجه به اینکه میکروسیلیس با جایگزینی 11 درصد در سنگدانه های زنبیل داغی و جایگزینی 7 درصد در سنگدانه های آناخاتون موجب کنترل واکنش قلیایی- سیلیسی می شود. با در نظر گرفتن عملکرد زئولیت و میکروسیلیس در کنترل عارضه1 ASR، زئولیت با توجه به حجم جایگزینی بیشتر که باعث کاهش مصرف سیمان و درنتیجه کاهش آلودگی زیست محیطی می‌شود. همچنین از نظر اقتصادی، هزینه تهیه زئولیت در مقایسه با میکروسیلیس خیلی کمتر و مقرون به صرفه تر می باشد.
کلیدواژه ها:
زئولیت طبیعی 1،بتن سبز 2، واکنش قلیایی-سیلیسی(ASR) 3، محلول هیدروکسید سدیم 4 .
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است