بررسی اثر چشمه اتصال در اتصالات با مقطع کاهش یافته به روش بال سوراخ شده در احتمال فروریزش سازه درزلزله های حوزۀ نزدیک
کد مقاله : 4133-IRAST
نویسندگان:
حسین کیهانی *1، مهدی یوسف زاده2
1عضو هیات علمی
2دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده مقاله:
در دهه های اخیر قاب‌های خمشی به‌عنوان سیستم باربر جانبی لرزه ای در ساختمان‌های فولادی مورداستفاده قرارگرفته‌اند. در قاب خمشی مقاومت در برابر بار جانبی توسط عملکرد خمشی وبرشی قاب و رفتار برشی چشمه اتصال تأمین می گردد. اتصالات با مقطع کاهش یافته به عنوان اتصالی خمشی اصلاح شده و با شکل پذیری بالا معرفی شده است اما به علت هزینه‌های اجرا اتصالات جایگزین همانند اتصالات با بال سوراخ شده هم معرفی شده‌اند. نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌گردد تأثیر ناحیه‌ی اتصال در رفتار کلی قاب می‌باشد. در این تحقیق اثر ناحیه اتصال در قاب‌های خمشی با اتصال بال سوراخ شده برای دو سری قاب ۴ و ۱۶ طبقه تحت اثر زلزله‌های حوزه نزدیک با انجام تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی بررسی شده است و سپس نتایج در قالب محاسبه احتمال فروریزش با در نظرگیری یک سناریوی لرزه‌ای مقایسه شده‌اند. با توجه به منحنی‌های شکنندگی و سطوح اطمینان به دست آمده ملاحظه می‌شود استفاده از سخت‌ترین چشمه اتصال مجاز در آیین نامه باعث دست یافتن به بهترین نتایج می گردد.
کلیدواژه ها:
تحلیل دینامیکی فزاینده غیرخطی ، اتصال مقطع کاهش یافته به روش بال سوراخ شده، احتمال فروریزش، چشمه اتصال
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است