بررسی تاثیرکاهش ضریب نرمی با افزودن ماسه بادی برخصوصیات مکانیکی و رئولوژیکی بتن خودتراکم
کد مقاله : 4129-IRAST (R1)
نویسندگان:
مختار آذرنیوشان *1، محمد کارکن2
1مهندس
2استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، لارستان، ایران
چکیده مقاله:
بتن خود تراکم بتنی است که تحت تاثیر وزن خود جریان یافته، درون قالب حرکت می کند از لابلای میلگرد ها عبور کرده و قالب را پر می کند در عین حال که مقاومت مطلوبی دربرابر جداشدگی دانه ها و آب انداختگی ازخود نشان می دهد. بی آنکه برای تراکم نیاز به ویبره کردن داشته باشد. دربتن خود تراکم خصوصیات بتن سخت شده بستگی زیادی به خصوصیات بتن تازه دارد. با توجه به اینکه لزجت و چسبندگی به عنوان پارامترهای مهم در بتن خود تراکم مطرح هستند در این تحقیق تاثیر افزودن مقادیرمختلفی ماسه بادی موجود در عالیشهر بوشهرموسوم به ماسه بادی عالی چنگی بر روی ویسکوزیته (لزجت)وچسبندگی بتن خود تراکم بررسی گردید،با در نظر گرفتن میزان فیلر مصرفی دربتن جهت هر یک از نمونه های ساخته شده میزان کارپذیری بتن خود تراکم حاوی مقادیر مختلف ماسه بادی عالی چنگی شامل اسلامپ، جعبه L،حلقه J و قیف V مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج بدست آمده مؤید بهبود خصوصیات رئولوژیکی بتن تازه خود تراکم در اثر استفاده از این نوع ماسه بادی بوده همچنین مقادیری افزایش مقاومت فشاری و بهبود دوام بتن نیز مشاهده گردید.
کلیدواژه ها:
بتن خود تراکم , ضریب نرمی ، ماسه بادی، رئولوژی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است