ارزیابی استحکام نهایی اعضای لوله ای در سکو های دریایی با احتساب خوردگی حفره ای
کد مقاله : 4127-IRAST (R2)
نویسندگان:
محمد عظیمی قادیکلایی *1، محمد رضا خدمتی2، مسعود نظری1
1بدون سمت
2عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر تهران
چکیده مقاله:
سکو‌های دریایی به دلیل گران قیمت بودن ومصارف مهم آن‌ها، از جمله سازه‌های مهم و استراتژیک یک کشور دارای نفت می‌باشد. سکوی ثابت پر‌مصرف‌ترین نوع سکوی دریایی می‌باشد و تمامی سکوهای استحصال نفت و گاز ایران در خلیج فارس از این نوع سکو می‌باشد. در این سازه‌ها، اصلی‌ترین مقطع مورد استفاده پروفیل‌های لوله ای هستند. به دلیل محیط خورنده و آب شور دریا، ابتلای این اعضا به خوردگی حفره‌ای بسیار زیاد است. از طرفی اصلی‌ترین نیروی وارده به این اعضا تنش های فشاری محوری می‌باشد. ازاین رو ارزیابی استحکام نهایی این اعضا در چنین حالت‌هایی بسیار توجیه پذیر می‌باشد که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. برای بررسی دقیق خوردگی حفره‌ای پارامتر‌های مختلفی چون عمق حفره‌ها، تراکم حفره‌ها، مکان وقوع خوردگی در طول لوله و میزان خوردگی در طول و محیط لوله، مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی دقیق این پارامترها مدل‌های مختلفی در نرم افزار انسیس ساخته شد و پس از تحلیل نرم افزار و استخراج داده‌های آن، نمودار هایی در نرم افزار اکسل ساخته شد تا نتایج تحلیل مشهود تر باشد. در مورد نتایج نیز روال کلی به این ترتیب می باشد که هرچه حجم خوردگی بیشتر باشد، میزان استحکام نهایی کاهش می‌یابد اما در برخی مواقع استثنائاتی نیز وجود دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
اعضای لوله‌ای، خوردگی حفره‌ای، کمانش، نیروی محوری، استحکام نهایی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است