بررسی عملکرد ستونهای مرکب پرشده با بتن و SRC و SRC محصور شده و مقایسه آنها در نرم افزار المان محدودی ABAQUS
کد مقاله : 4114-IRAST (R2)
نویسندگان:
احسان رنجبر *1، عباس اکبرپور2
1دانشجوی کارشناسی ارشد واحد تهران غرب
2عضو هایت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده مقاله:
ستون ها با مقطع مختلط ترکیبی از دو فرم شناخته شده ی سازه ایی هستند : سازه های فولادی و سازه های بتنی . این نوع از ستونها با ترکیب خواص بتن و فولاد باعث گشایش بزرگی در طراحی سازه های بلند مرتبه و اقتصادی شدند .به طور مشخص ستون هایبا مقطع مختلط بتن - فولاد بعد از پیدایش سازه های فولادی و بتنی به وجود آمدند و در نتیجه روابط طراحی آن ها ترکیبی از روابططراحی سازه های فولادی و بتنی است. یکی از مهم ترین عوامل در ظرفیت باربری ستون ها ، کمانش آن ها می باشد. ستون مرکب با مقاطع مختلفی ساخته می‌شوند ازاین‌رو دارای تنوع ساختاری می‌باشند. در این مقاله به سه نوع خاص ستون‌های CFT و SRC و SRC تقویت‌شده باروکش FRPپرداخته‌شده و با کمک نرم‌افزار المان محدودی ABAQUS این ستون‌ها مدل شده و تحت بارگذاری چرخه‌ای قرار می‌گیرند و نمودارهای جذب انرژی و هیسترزیس آن‌ها بایکدیگر مقایسه شده و مزایا و معایب آنها مشخص شده است.
کلیدواژه ها:
ستون مرکب-بارگذاری چرخه ای- محصور شدگی-استفاده از FRP
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است