تأثیر اندرکنش خاک و پی و سازه بر رفتار و طراحی سازه‌های فولادی
کد مقاله : 4108-IRAST (R1)
نویسندگان:
محمدعلی کافی1، زهرا پاکزاده ماسوله *2
1استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه سمنان
2دانشجو کارشناسی ارشد عمران-سازه دانشکده فنی دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
مطالعات گذشته نشان می‌دهد که رفتار دینامیکی سازه متأثر از رفتار خاک زیر پی می‌باشد. در زمان وقوع زلزله، خاک زیر پی بر پاسخ دینامیکی سازه اثر می‌گذارد، به همین علت در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری پی موجب تغییر نیروهای داخلی اعضا می‌گردد که منجر به توجه به اثر اندرکنش پی- سازه و خاک می‌شود. در این مطالعه سازه‌های 5، 10 و 20 طبقه از نوع قاب خمشی و مهاربندی ویژه در حالت‌های پای گیردار و انعطاف‌پذیر بر اساس آیین‌نامه 2800 تحلیل و طراحی‌شده‌اند و تحلیل‌های طیفی و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی بر روی آن‌ها انجام گرفت. خاک نیز به‌وسیله‌ی مدل وینکلر با المان فنر مدل شده است. افزایش دوره تناوب، کاهش برش پایه و افزایش دریفت از اثرات اندرکنش خاک با سازه می‌باشد که دلیل مهمی برای موردتوجه قرار دادن این اثر در طراحی سازه‌ها می‌باشد. همچنین نتایج نشان دادند که تغییرات ذکرشده در سازه‌های مهاربندی بیشتر از قاب خمشی می‌باشد.
کلیدواژه ها:
اندرکنش خاک و سازه، انعطاف‌پذیری، تحلیل دینامیکی، سازه فولادی، پی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است