بررسی روش های بهبود نفوذ جوش در جوشکاری تیگ
کد مقاله : 4104-IRAST (R1)
نویسندگان:
زهرا آیین *
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده مقاله:
جوشکاری گاز بی اثر تنگستن که با عنوان جوشکاری قوس تنگستن تحت پوشش گاز محافظ نیز شناخته می شود، فرایندی است که از حرارت تولید شده توسط قوس الکتریکی میان الکترود غیرمصرفی تنگستن و قطعه کار، برای ذوب فلز در ناحیه اتصال استفاده می کند و حوضچه ی جوش مذاب را تولید می کند. ناحیه ی قوس توسط یک گاز محافظ پوشانده می شود تا از حوضچه ی جوش و الکترود غیرمصرفی محافظت شود. این روش جوشکاری، برای تولید جوش های با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از رایج ترین روش های جوشکاری در صنایع تولیدی مانند صنعت فراساحل است. نقطه ضعف اصلی این روش، نفوذ جوش کم است. هدف از این مقاله، بررسی تکنیکهایی است که می تواند نفوذ و کیفیت جوش را در روش تیگ بهبود دهد. در این مقاله، روشهای بهبود نفوذ جوش تیگ مانند جوشکاری تیگ با جریان پالسی، جوشکاری تیگ با فلاکس فعال، جوشکاری با دو باند فلاکس، جوشکاری ترکیبی لیزر-تیگ و همچنین جوشکاری تیگ با دو گاز محافظ مورد بررسی قرار گرفته اند. مشاهده شده است که این روشها، سبب بهبود کیفیت و نفوذ جوش نسبت به روش تیگ متداول شده اند.
کلیدواژه ها:
جوشکاری تیگ، بهبود نفود جوش، جوشکاری با فلاکس فعال، جوشکاری تیگ پالسی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است