ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی مهاربندی شده مدرن، با تحلیل بهینه دینامیکی تاریخچه زمانی ترکیبی
کد مقاله : 4103-IRAST (R1)
نویسندگان:
علی عسکرزاده *1، محمد کارکن2، سید رضا موسوی1
1دانشجو دکتری، گروه مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد لارستان ،ایران
2استادیار تخصصی - دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
چکیده مقاله:
امروزه بحث مقاوم‌سازی لرزه‌ای سازه‌ها و ساختمان‌های موجود به یکی از محوری‌ترین مسائل موجود در مهندسی زلزله مبدل شده است. غالباً ساختمان‌هایی که نیاز به مقاوم‌سازی در برابر زلزله دارند در دو گروه عمده قرار می‌گیرند: گروه اول ساختمان‌هایی هستند که قبل از تدوین هرگونه ضوابط لرزه‌ای و یا پس از تدوین آن‌ها اما بدون رعایت آن ضوابط طراحی و ساخته‌ شده‌اند و بهره‌برداری از آن‌ها در حال حاضر نیز ادامه دارد. چنین ساختمان‌هایی در بیشتر موارد صرفاً برای بارهای ثقلی طرح‌شده و فاقد هرگونه پایداری لرزه‌ای به‌ویژه در برابر حرکات قوی و شدید زمین می‌باشند. در گروه دوم ساختمان‌هایی قرار می‌گیرند که مطابق ضوابط لرزه‌ای مشخصی طراحی و اجرا شده‌اند و اکنون به علت تغییر آن ضوابط و احیاناً افزایش سطح نیروهای طرح و یا تغییر در ضوابط شکل‌ پذیری نیاز به بهسازی دارند. در کشور ما به دلایل مختلف و به‌ویژه به علت جنبه‌های اقتصادی مسئله، در حال حاضر تمرکز بر روی مقاوم‌سازی ساختمان‌های گروه اول می‌باشد. در این مقاله ابتدا به تعیین بهترین شتاب نگاشت زلزله برای استفاده از روش تحلیل تاریخچه زمانی پرداخته سپس بر روی قاب های مدرن فولادی مهار شده آنالیز لرزه ای انجام گشته و نتایج را مشاهده میکنید.
کلیدواژه ها:
قاب مدرن فولادی، مهاربندی شده، اجزا محدود، تحلیل تاریخچه زمانی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است