ارزیابی نقش شتابنگاشت‌های بکار رفته در تحلیل دینامیکی افزاینده بر تخمین تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر شاخص شدت
کد مقاله : 4102-IRAST (R2)
نویسندگان:
نرگس پرگاری *1، مهدی مهدوی عادلی2، علیرضا بهرامی2
1دانشگاه ازاد ابادان
2دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:
در روش‌های نوین طراحی براساس عملکرد، تخمین قابل اعتماد تقاضای لرزه‌ای یکی از ارکان بنیادی محسوب می‌گردد که با توجه به عدم-قطعیت‌های فراوانی که در این تخمین وجود دارد، روش‌های متفاوتی جهت انجام آن پیشنهاد شده است. امروزه در میان این روش‌های متعدد تخمین تقاضای لرزه‌ای، روش تخمین بر مبنای پارامتر شاخص شدت، از مقبولیت بیشتری برخوردار است. در این روش دو نکته کلیدی وجود دارد، نخست پارامتر شاخص شدت و دوم شتابنگاشت‌های بکار رفته در تحلیل دینامیکی که ارزیابی نقش هر یک از آنها بر نتایج حاصل از تخمین هدف اصلی این پژوهش است. در این تحقیق با مدل‌سازی سه قاب خمشی فولادی 3، 9 و 15 طبقه در نرم افزار OpenSees و انجام تحلیل دینامیکی افزاینده غیر‌خطی بر روی آنها، اقدام به تخمین تقاضای لرزه‌ای با دو پارامتر شاخص شدت شتاب حداکثر زمین و شتاب طیفی مود اول گردید و نتایج بر حسب پارامترهای مختلف شتابنگاشت‌های مورد استفاده و پارامتر شاخص شدت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل در این تحقیق بطور کلی نشان می‌دهد شتاب طیفی مود اول بواسطه انحراف معیار کمتر در پراکندگی داده‌ها، شاخص شدت قابل اعتمادتری در مقایسه با شتاب حداکثر زمین است و نشان می‌دهد انتخاب آنها بر مبنای پارامترهای لرزه‌خیزی منطقی‌تر از انتخاب آنها بر اساس مقادیر دامنه می‌باشد که نتیجه‌ای قابل توجه محسوب می‌‌گردد.
کلیدواژه ها:
تقاضای لرزه‌ای، شاخص شدت، شتاب طیفی، شتابنگاشت، قاب خمشی فولادی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است