بررسی ساختمان های بلند مرتبه 10 طبقه، 20 طبقه و 30 طبقه با سیستم باربر لوله در لوله در برابر حذف ستون های بحرانی با استفاده از بیشینه جابجایی
کد مقاله : 4101-IRAST (R3)
نویسندگان:
حسین کرمی فرد *
مدیرشهرک صنعتی خاوران
چکیده مقاله:
در این پژوهش سعی می شود تا با توجه به نوع سیستم سازه بلند مرتبه که بصورت سیستم لوله در لوله است که جزء روشهای نوین می باشد، میزان تأثیر خرابی پیشرونده با توجه به بیشینه جابجایی سازه به عنوان نکته مجهول بررسی شده و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق هدف ارزیابی رفتار ساختمان های بلند مرتبه 10 طبقه، 20 طبقه و 30 طبقه با سیستم باربر لوله در لوله در برابر حذف ستون های بحرانی می باشد، تا بر اساس آن بتوان در حیطه وظایف محوله به بهبود عملکرد سازه های لوله در لوله مورد پژوهش و افزایش مقاومت و پایداری آنها در برابر بحران ها و حوادث مذکور را با استفاده از بیشینه جابجایی سازه دست یافت. مهمترین نتیجه بدست آمده از این تحقیق بدست آوردن رفتار سازه لوله در لوله در مقابل حذف ستون و خرابی پیش رونده، مقاومت بالای آن در برابر خرابی پیش رونده می‌باشد. می توان دریافت مهمترین مشخصه سازه لوله در لوله وجود مسیر‌های متنوع انتقال بار می‌باشد و این به خاطر نزدیک بودن ستون‌ها و نامعینی بالای سازه می‌باشد./
کلیدواژه ها:
خرابی پیشرونده، سیستم لوله در لوله، سیستم لوله قابی، جابجایی بیشینه، آیین نامه فما و جی ای آ
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است