ارزیابی روش زمان دوام در تخمین ترتیب و محل تشکیل مفاصل پلاستیک در ساختمان های بتن آرمه نا منظم در پلان
کد مقاله : 4100-IRAST (R2)
نویسندگان:
مسعود خرمیان1، علیرضا مرتضایی *2
1masood
2دانشیار، مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه‌ای و بتن توانمند، گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
چکیده مقاله:
با توجه به نوپا بودن روش زمان دوام، برای فراگیر شدن استفاده از این روش در مسایل عملی و واقعی، نیاز به انجام تحقیقات گسترده‌ای با محوریت این روش کاملا محسوس می‌باشد به همین منظور در این پایان‌نامه 3 ساختمان (4, 7 و 10 طبقه) تحت 7 رکورد که طبق استاندارد 2800 ایران مقیاس شده‌اند مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند همچنین از یک رکورد که متوسط 20 رکورد آیین‌نامه FEMA می‌باشد استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می‌دهد در ساختمان 4 و 7 طبقه هیچ مفصل پلاستیکی تحت تحلیل تاریخچه زمانی تشکیل نشده است اما با افزایش تعداد طبقات در حالت سازه بدون نامنظمی و با نامظمی مفاصل پلاستیک از محدوده ایمنی جانی عبور کرده است. این در حالی است که در حالت زمان دوام در کلیه حالت‌ها مفاصل پلاستیک از محدوده ایمنی جانی عبور کرده است و با افزایش تعداد طبقات و افزایش میزان نامنظمی تعداد مفاصل تشکیل شده افزایش یافته و به حالت فروپاشی کامل می‌رسد. همچنین نتایج تحلیل نشان داد که مقدار نسبت دریفت تحت تحلیل زمان دوام برای حالت نامظمی 20 متر نسبت به حالت بدون نامنظمی در سازه 7 طبقه، 66/7 برابر افزایش داشته است. همچنین همین مقدار برای ساختمان 10 طبقه 2/2 برابر افزایش داشته است
کلیدواژه ها:
تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، تحلیل زمان دوام، مفصل پلاستیک، نسبت دریفت.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است