اندرکنش سیال و سازه در تحلیل لرزه ای مخازن هوایی ذخیره سیال
کد مقاله : 4099-IRAST
نویسندگان:
علی یوسفی سمنگانی *
دانشجو
چکیده مقاله:
مخازن هوایی فلزی به علت قابلیت نگهداری آب و یا هر مایع دیگری اهمیت حیاتی خاصی دارد مخازن هوایی بدلیل دارا بودن هندسه خاص خود شامل ارتفاع زیاد و دارار بودن جرم سنگین در بالای پایه جزو سازه های خاص دسته بندی می شود. این سازه ها عموما در راستای افقی انعطاف پذیری دارند. با توجه به تخریب تعدادی از این سازه ها تحت زلزله های اخیر همچنین نیاز شدید منابع حیاتی آب پس از زلزله نیاز شدیدی احساس می شود. لزوم بررسی رفتار مخازن در هنگام وقوق زلزله و راه های مقابله با آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است. مخازن هوایی از جمله سازه های مهم و حیاتی در هنگام زلزله و پس از وقوع آن می باشند. به همین سبب رفتار لرزه ای مخازن هوایی توجه بسیاری از محققین را جلب نموده است. اما همواره در بحث تحلیل لرزه ای مخازن رفتار سیال و سازه را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل اثر اندرکنش سیال و سازه در بحث لرزه ای مخازن مسئله مهم و حائز اهمیت است. که در مقاله حاضر برای مخازن هوایی فلزی با تغییر ارتفاع پایه مخزن با استفاده از روش اجزا محدود ارائه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
مخازن ذخیره سیال، اندرکنش سازه و سیال، تحلیل لرزه ای.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است