اثر نرمی تکیه‌گاه‌های کشسان انتهایی بر ضریب طول موثر ستون
کد مقاله : 4095-IRAST (R1)
نویسندگان:
محسن بمبائی چی *1، محمد حجاران خراسانی2
1استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
2دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی قوچان
چکیده مقاله:
در این مقاله به بررسی اثر نرمی تکیه‌گاه‌های کشسان انتهایی بر ضریب طول موثر ستون‌های منشوری با تکیه‌گاه‌های کشسان پرداخته می‌شود. راهکار، برپایه حل دقیق معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار ستون زیر اثر بار محوری می‌باشد. در این میان، از نگره‌ی تیر اولر- برنولی بهره‌جویی خواهد شد. افزون بر این، نرمی تکیه‌گاه‌های کشسان دو سر ستون با فنرهای انتقالی و دورانی خطی الگو‌سازی می‌شوند. در ادامه، با در اختیار داشتن پاسخ دقیق تغییر شکل ستون و وارد نمودن شرط‌های مرزی کلی، ماتریس ضریب‌های ثابت تغییر شکل برپا می‌گردد. با صفر نهادن دترمینان این ماتریس، ضریب طول موثر ستون با شرط‌های مرزی گوناگون در دسترس قرار خواهد گرفت. بر این پایه، نخست، راستی‌آزمایی پاسخ‌های رابطه‌سازی پیشنهادی با دیگر متن‌های پژوهشی صورت می‌پذیرد. به دنبال آن، اثر شرط‌های گوناگون تکیه‌گاهی بر ضریب طول موثر ستون به شکل گسترده‌ای ارزیابی می‌شود. پاسخ‌ها نمایانگر اثر قابل توجه نرمی تکیه‌گاه‌ها بر ضریب طول موثر ستون می‌باشند.
کلیدواژه ها:
تحلیل پایداری، تکیه‌گاه‌های کشسان انتهایی، حل دقیق، ستون منشوری، ضریب طول موثر.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است