بررسی انفجار و اثر آن بر ساختمان
کد مقاله : 4080-IRAST (R2)
نویسندگان:
محمد کوهی *1، محمد کرمی2
1دانشگاه پیام نور
2دانشگاه آیت اله بروجردی
چکیده مقاله:
انفجار ناشی از مواد منفجره حجیم و متمرکز در محوطه اطراف یک ساختمان اثرات مصیبت باری می‌تواند داشته باشد و باعث خسارات و خرابی از قبیل خرابی قاب ساختمان، دیوارها، درها و پنجره ها و … شود، همچنین می‌تواند باعث صدمه جانی و مرگ ساکنین بشود. البته این اثر بر روی سازه های مسکونی به‌مراتب مخرب تر خواهد بود چرا که این سازه ها صرفاً در برابر نیروی زلزله طراحی می گردند. بار ناشی از انفجار باعث افزایش سریع فشار هوا می‌‌گردد که خود باعث به وجود آمدن فضایی در اطراف بمب انفجاری خواهد شد که در جلوی این محیط هوا دست نخورده می ماند ولی در پشت سر آن هوای تحت فشار جدیدی قرار خواهد گرفت. در این تحقیق به بررسی اثر انفجار بر ساختمان پرداخته شده است. نتایج بررسی این موضوع نشان می دهد که میزان فشار وارد بر ساختمان در هنگام انفجار می‌تواند چندین برابر بزرگتر از فشار ناشی از دیگر مخاطرات باشد. همچنین فشار ناشی از انفجار با سرعت بسیار زیادی از بین می رود به همین دلیل تخریب ناشی از انفجار در قسمتی از ساختمان که رو به انفجار است به مراتب شدید تر و وسیع تر از پشت ساختمان خواهد بود
کلیدواژه ها:
ساختمان، انفجار، موج ضربه ای، تخریب.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است