بررسی تاثیر فاصله انفجار در عکس العمل دیوار برشی فولادی
کد مقاله : 4079-IRAST (R3)
نویسندگان:
محمد کوهی *1، محمد کرمی2
1دانشگاه پیام نور
2دانشگاه آیت اله بروجردی
چکیده مقاله:
با نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه (در اثر باد یا زلزله) به طرق مختلف مقابله می‌شود که اثر انفجار بر ساختمان‌ها از سایر اثرات وارد بر آن‌ها کاملاً متفاوت است. ویژگی اثر انفجار در این است که نیروهای ناشی از آن به‌مراتب شدیدتر و پیچیده‌تر از سایر نیروهای مؤثر می‌باشند. استفاده از دیوار برشی فولادی در مقابله با انفجار بسیار موثر می باشد. سیستم دیواربرشی فولادی (Steel shear wall) به‌عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در سه دهه اخیر به سرعت در دنیا مورد توجه قرارگرفته وازاین سیستم برای ساخت و مقاوم سازی ساختمان‌های مهمی دردنیا بویژه درکشورهای زلزله خیزی چون ژاپن وآمریکا استفاده شده است. در این تحقیق با استفاده از مدلسازی دیوار برشی و نرم افزار مربوطه به بررسی تاثیر فاصله انفجار در عکس العمل دیوار برشی فولادی پرداخته شد. نتایج نشان داد با بررسی نتایج و نمودارهای فوق مشاهده می شود با ضخامت ثابت دیوار و وزن ثابت بمب ، با افزایش فاصله بمب از دیوار برشی فولادی، میزان تغییرمکان عمود بر صفحه دیوار ، تنش و کرنش اصلی دیوار کاهش می یابد
کلیدواژه ها:
دیواربرشی فولادی، فاصله انفجار، عکس العمل، .
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است