بررسی رفتار غیرخطی دیواربرشی بتن آرمه دارای بازشوی نامنظم
کد مقاله : 4078-IRAST (R2)
نویسندگان:
علیرضا ارویی *1، علیرضا مرتضایی2
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
2دانشیار، مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه‌ای و بتن توانمند، گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
چکیده مقاله:
در بسیاری از ساختمانها بخصوص ساختمانهای میانمرتبه و بلندمرتبه استفاده از سیستم دیوار برشی به عنوان المانهای باربر اصلی لرزهای در محدودههای میانی پلان سازه، به عنوان هستههای آسانسور و پلهها امری متعارف میباشد. در حالتی که بازشوها به صورت نامنظم قرار گیرند بسیار مشکل است که از رفتار خمشی و ظرفیت کافی شکل-پذیری دیوار مطمئن بود. از آنجا که فاصله یا فضای بین بازشوهای غیر هم راستا بیشتر است این امر موجب میشود که پس از تشکیل ترک-های قطری، به ترتیب فشار و کشش قطری مؤثری در دیوار ایجاد گردد. از این رو در این مقاله سه قاب ساختمانی (5، 10 و15) طبقه تحت سه رکورد زلزله( بم، منجیل و طبس) تحت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی قرار گرفتند. سازهها ابتدا در ETABS2000 مدلسازی، تحلیل خطی و طراحی شدند.سپس در SAP18.1.1 تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی شده سپس تنشهای بتن و میلگردهای دیوار برشی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج تحلیل نشان میدهد که بازشوی نامنظم P5 در ساختمان 5 طبقه باعث کاهش 70.6% کاهش تنش نسبت به بازشوی منظم میشود. در ساختمان 10 طبقه بازشوی نامنظم P4 باعث کاهش 72% کاهش تنش در ناحیه اول و 54% کاهش تنش در ناحیه دوم نسبت به بازشوی منظم میشود. در ساختمان 15طبقه بازشوی نامنظم P4 برای ناحیه اول و دوم و P1 و P4 برای ناحیه سوم مناسب میباشد
کلیدواژه ها:
بازشوی نامنظم، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، تنش بتن، تنش میلگرد
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است