ارزیابی ضریب رفتار استاندارد 2800 ویرایش 4 برای سیستم مهاربندی کمانش‌تاب به‌کمک متدولوژی FEMA P695
کد مقاله : 4077-IRAST
نویسندگان:
دانیال عزیزی هفشجانی1، نوید سیاه پلو *2، مصطفی فرجیان3
1موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
2معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی/موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
3دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
به علت عدم وجود یک روش علمی، چارچوب منطقی و روش تحلیلی معتبر برای محاسبه پارامترهای عملکرد لرزه‌ای انواع سیستم مقاوم باربر جانبی، در سال 2009 سازمان (Applied Technology Council (ATC آیین‌نامه‌ای تحت عنوان FEMA P695 ارائه نمود. فلسفه ضریب رفتار به عنوان یکی از پارامترهای عملکرد لرزه‌ای حائز اهمیت، بر این اساس است که به جای استفاده از تحلیل‌های غیرخطی پیچیده و زمان‌بر، به سازه این امکان داده ‌شود که وارد ناحیه غیرخطی شده و از ظرفیت شکل‌پذیری اعضا استفاده و یک طرح اقتصادی بوجود آید. از این رو در مقاله حاضر به منظور بررسی ضریب رفتار مهاربندهای کمانش‌تاب ارائه شده توسط استاندارد 2800 ویرایش چهارم، مطابق ضوابط FEMA P695،بیست الگوی ساختمانی اولیه سه دهانه در 4 گروه عملکردی با تعداد طبقات 4، 6، 8، 12 و 16 به طول‎های مختلف دهانه مهاربندی 4 و 6 متر، در نظر گرفته شد و ضریب رفتار سیستم مذکور به کمک تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی و دینامیکی افزاینده با استفاده از نرم افزار OpenSees، مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضریب رفتار ارائه شده توسط استاندارد 2800 ویرایش چهارم کلیه ضوابط و معیارهای FEMA P695 را اقناع نموده است.
کلیدواژه ها:
مهاربند کمانش‌تاب، آیین‌نامه FEMA P695، ضریب رفتار، نسبت حاشیه فروریزش (CMR)، ضریب اضافه ‌مقاومت، ضریب بزرگنمایی تغییر‌مکان.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است