تأثیرکاربرد نظریه طراحی چند مفصلی در دیواربرشی بتن آرمه بالدار
کد مقاله : 4076-IRAST (R3)
نویسندگان:
کسری رحیمی *1، علیرضا مرتضایی2
1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
2دانشیار، مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه‌ای و بتن توانمند، گروه مهندسی عمران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
چکیده مقاله:
امروزه ساختمانهای بلند دارای دیواربرشی در دنیای ساخت و ساز دارای مقبولیت بیشتری میباشند.
در نظر گرفتن تعداد و محل مفاصل پلاستیک در این نوع ساختمان ها مهم میباشد
به همین دلیل پژوهش برای بررسی عملکرد ساختمان دارای دیواربرشی برای نظریه چند مفصلی سه
ساختمان( 13و16 , 20 طبقه) در نظر گرفته شده است. این ساختمانها تحت هفت شتابنگاشت که از پایگاه ،
Peer استخراج شده اند و در نرم افزار Seismosignal با هم مقیاس شده اند تحت تحلیل تاریخچه زمانی
غیرخطی ، تحلیل شده اند. به دیورهای برشی مفاصل Fiber و به المانهای خطی تیر و ستون مفاصل
اندرکنشی PMM اختصاص داده شده است. پس از تحلیل ساختمان ها نسبت دریفت، دوران مفاصل پلاستیک
دیواربرشی، مقدار لنگر مفاصل پلاستیک در دیواربرشی و مقدار نیروی محوری مفاصل پلاستیک تحت شتاب
نگاشتها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان میدهد که مقدار نسبت دریفت با افزایش تعداد
طبقات افزایش مییابد که در ساختمان 20 طبقه نسبت به ساختمان 13 طبقه 13 % افزایش داشته است. همچنین
مقدار لنگر و نیروی محوری در مفاصل پلاستیک در طبقه اول بیشترین مقدار می باشد اما مقدار دوران مفاصل
پلاستیک در طبقات انتهایی ساختمان بیشترین مقدار میباشد و با افزایش تعداد طبقات تا 21 % افزایش مییابد.
کلیدواژه ها:
مفصل پلاستیک، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، دیواربرشی، نسبت دریفت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است