بررسی مدل‌های رفتاری مختلف مصالح در مدل‌سازی عددی اتصال پیچی تیر به ستون با صفحه انتهایی گسترش‌یافته
کد مقاله : 4060-IRAST (R1)
نویسندگان:
ساسان محجوب بهروز *1، سعید عرفانی2
1دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
چکیده مقاله:
در تحلیل اجزای محدود اتصالات تیر به ستون فولادی، اختصاص مدل رفتاری مناسب برای مصالح فولادی تحت بارهای چرخه ای از اهمیت فراوانی برخوردار است. چراکه رفتار مصالح شکل‌پذیر مانند فولاد تحت بارهای چرخه ای و تک‌محوری متفاوت است. برای مدل‌سازی رفتار فولاد در بارهای چرخه ای و نیز در نظر گرفتن پدیده‌های مانند اثر باوشینگر و سخت‌شوندگی مدل‌های رفتاری مختلفی ارائه شده است. در این مقاله یک مدل آزمایشگاهی از اتصال پیچی تیر به ستون فولادی از نوع هشت پیچی سخت شده با ورق انتهایی گسترش‌یافته که جزو اتصالات پیش پذیرفته فولادی محسوب می شود، با چند مدل رفتاری مختلف و تحت بارگذاری چرخه‌ای قرار گرفته و نتایج مدل عددی و آزمایشگاهی با هم مقایسه می شوند. مدل‌های رفتاری بررسی شده شامل مدل الاستیک-پلاستیک کامل، دوخطی با سخت‌شوندگی ایزوتروپیک و مدل نیم سیکل از نوع پارامتری با سخت‌شوندگی ترکیبی کینماتیک-ایزوتروپیک می باشد. نتایج حاصل از مدل‌سازی عددی نشان می دهد در چرخه های با دامنه کرنش بالا، استفاده از مدل رفتاری با سخت‌شوندگی ترکیبی کینماتیک-ایزوتروپیک غیر خطی از نوع پارامتری بهترین تطابق را با نتایج آزمایشگاهی دارد
کلیدواژه ها:
مدل‌های رفتاری مصالح، مدل‌سازی اجزاء محدود، اتصال تیر به ستون، بارگذاری چرخه ای، سخت‌شوندگی ترکیبی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است