تحلیل عددی تیر بتنی T شکل تقویت شده با نوارهای پلیمری CFRP و GFRP به روش اجزا محدود
کد مقاله : 4058-IRAST (R2)
نویسندگان:
مهرداد معرفت نائینی1، مصطفی امیدی بیدگلی2، سید مهدی مقدسی *3
1دانشجو
2دانشگاه آزاد بادرود
3دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده مقاله:
استفاده از صفحات و نوار‌های پلیمری (FRP) با هدف حفظ مقاومت و تداوم بهره‌دهی سازه‌های بتنی در طول چند دهه اخیر مورد توجه محققین و مهندسین سازه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر نیز تیر بتن آرمه با مقطع عرضی T شکل بوسیله نوارهای کربنی و شیشه‌ای تقویت، و تحت خمش چهار نقطه‌ای قرار گرفته و به روش المان محدود تحلیل شده است. عرض‌های نوارهای متصل به تیر مورد بررسی 5 و 10 سانتیمتر می‌باشد و تحت الگوهای آرایشی موازی، متقاطع، دورپیچ کامل و U شکل به سطح بتن متصل شده‌اند. فاصله عرضی بین نوارها برابر عرض نوار در نظر گرفته شده است. مجموعاً رفتار 108 نمونه تیر بتنی رده‌های C50 و C30 تقویت شده با نوارهای پلیمری با تیر بتنی فاقد نوارهای تقویت کننده مورد مقایسه قرار گرفته است. بررسی نتایج تحلیل عددی نشان می‌دهد به ازای استفاد هریک از الگوهای آرایشی و تغییر زاویه نوارها روند تغییرات نشست تیر متفاوت می‌باشد. بر اساس نتایج برای نمونه‌های بتن رده C50 بیشترین تأثیر در کاهش تغییر شکل بتن، استفاده از نوارهای کربنی با عرض 5 سانتیمتر تحت زاویه 30 درجه و الگوی آرایشی متقاطع می‌باشد. برای نمونه‌های بتن رده C30 بهترین عملکرد، استفاده از نوارهای کربنی 5 سانتیمتری که بصورت دورپیچ کامل مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحت هر دو شرایط فوق میزان نشست تیر نسبت به تیر فاقد نوارهای پلیمری تا حدود 5۰٪ کاهش ‌می‌یابد.
کلیدواژه ها:
مقاوم سازی ، تیر بتنی T شکل، نوارهای پلیمری FRP
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است