بررسی تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش قاب های خمشی فولادی
کد مقاله : 4054-IRAST (R2)
نویسندگان:
سعید بازوند1، احسان درویشان *2
1دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
2استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران
چکیده مقاله:
در این پژوهش اثر کاهش مقاومت و سختی اتصالات بر فروریزش سازه های قاب خمشی فولادی بررسی شده است. هدف تعیین حاشیه اطمینان قابهای خمشی ویژه فولادی در برابر فروریزش با استفاده از رویکرد احتمالاتی دستورالعمل FEMA-P695 است. بدین منظور ظرفیت فروریزش 14 مدل قاب خمشی ویژه فولادی (4 مدل با پریود بلند و 3 مدل با پریود کوتاه با دهانه‌های 5 و 8 متر) تحت اثر 22 زوج رکورد زلزله مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مدل سازی و آنالیز از نرم افزار Opensees استفاده شده است. در این راستا ابتدا با استفاده از آنالیز پوش‌آور، پارامترهای موثر بر ظرفیت فروریزش سازه محاسبه شده و سپس سطوح عملکردی فروریزش از طریق آنالیز IDA و با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های تحریک لرزه‌ای محاسبه شده اند. در نهایت نیز حاشیه اطمینان سازه ها در برابر فروریزش محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که قابهای خمشی دارای اتصالات متفاوت که بر اساس پارامترهای لرزه ای آیین نامه های طراحی موجود طراحی شده اند دارای حاشیه اطمینان قابل قبولی در برابر فروریزش می باشند
کلیدواژه ها:
رفتار کاهنده ، ظرفیت فروریزش ، کاهش مقاومت ، FEMA-P695، قاب خمشی فولادی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است