ارزیابی سازه های بتنی مهاربندی شده با دیوارهای قائم بتنی در برابر بارهای انفجاری
کد مقاله : 4049-IRAST (R2)
نویسندگان:
مژگان زارعی پور *1، محمد کارکن2
1دانشجو دکترا،گروه عمران ،دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
2استادیار تخصصی - دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
چکیده مقاله:
امنیت بناهای مسکونی، صنعتی، نظامی و استراتژیکی در برابر شوک ایجاد شده توسط انفجار ؛یکی از اهداف مهم در جهان امروز به شمار می رود. موضوع مورد مطالعه نیز در این راستا و با هدف شناخت بهتر فرایند انفجاروهمچنین رفتار سازه های بتنی مهار بندی شده با دیوارهای قائم پیوسته بتنی تحت بارگذاری حاصل از موج انفجار می باشد .در این تحقیق،مدل سازه به صورت یک قاب ساختمانی بتنی با سیستم دیوار برشی متوسط طراحی شده در برابر نیروهای زلزله و انفجارهای سطحی نیز در حالت متغیر برای ، ارتفاع دیوار برشی و ضخامت آن مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور انجام تحلیل های دینامیکی از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است. همچنین بار ناشی از انفجار ها با توجه به مفروضات انفجار سطحی به صورت فشاری برسازه وارد می شود. به منظور بررسی بهتر نتایج، تنش های اصلی و تغییر مکان های سازه در دو جهت راستای دیوار برشی و عمود بر دیوار برشی مورد مطالعه قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
دیوار برشی، انفجارسطحی، نیروی زلزله ، سازه بتنی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است