بررسی اثر راستاپذیری پیش‌رونده بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های نامنظم در پلان
کد مقاله : 4048-IRAST (R1)
نویسندگان:
سعید سرودلیر *1، سید روح الله حسینی واعظ2، سجاد ایرانپور3
1مشاور سازمان نظام مهندسی
2استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
3کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه قم
چکیده مقاله:
مشاهدات انجام شده پس از زلزله‌های شدید، نشان داده است که سازه‌های نامتقارن ممکن است آسیب‌های شدیدی را تجربه کنند. در نظر گرفتن تحریکات لرزه‌ای از جهت فاصله از گسل، برای بررسی رفتار سازه از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تحریکات زمین در ناحیه نزدیک گسل به دلیل اثر کم کاهندگی‌خاک، دارای محتوای فرکانسی بالاتری نسبت به تحریکات دور از گسل می‌باشند. همچنین در صورتی که شکست گسل به طرف سایت جهت‌گیری کند، عمده انرژی گسلش به شکل یک پالس با دامنه و پریود بالا، در دوره زمانی کوتاه به محل خواهد رسید که در رکوردهای دور از گسل مشاهده نمی‌گردد. وجود این دو اثر که در رکوردهای پیش‌روندۀ نزدیک گسل می‌تواند نمایان گردد، این تحریکات را عمدتاً شدیدتر و مخرب‌تر از تحریکات دور از گسل می‌سازد. در این پژوهش رفتار پیچشی ساختمان‌های نامتقارن بتن‌آرمه با سیستم دوگانۀ قاب خمشی و دیواربرشی مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس سازه‌های مورد مطالعه، محدودۀ سازه‌های 7، 12و 18 طبقه را شامل می‌شود و همچنین در ایجاد خروج از مرکزیت سختی در این سازه‌ها، به یکی از موارد رایج خروج از مرکزیت در سازه‌های واقعی توجه شده و از مقادیر مختلف خروج از مرکزیت‌، جهت ایجاد نامتقارنی استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از پاسخ سازه به رکوردهای دور و نزدیک گسل، می‌توان دریافت که پیچش در سازه هفت طبقه در رکوردهای نزدیک گسل بیشتر از رکوردهای دور از گسل است که این مسئله در سازه‌های بلندتر، در نمودارها قابل توجه نیست.
کلیدواژه ها:
سازه‌های نامتقارن، پاسخ پیچشی، حرکات نزدیک گسل، سیستم‌های دوگانۀ قاب و دیوار.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است