تحلیل دینامیکی تغییرشکل های بزرگ صفحه های FGM با بازشو و سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری
کد مقاله : 4044-IRAST (R1)
نویسندگان:
رضا جمعه منظری *1، فرزاد شهابیان مقدم2
1کارشناس ارشد عمران گرایش سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
2عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
در سال های اخیر توجه ویژه ای به انفجار و اثر آن بر سازه ها شده است. در این بین، صفحه‏ ها به دلیل سطح گسترده و ضخامت کم، اغلب در برابر بارهای انفجاری دچار تغییرمکان زیاد می شوند. برای مقابله با این تغییرمکان ها می توان ضخامت صفحه را افزایش داد که به دلیل غیراقتصادی بودن مورد توجه قرار نمی گیرد. راه حل بهتر و اقتصادی تر استفاده از سخت کننده می باشد. به دلیل بعضی مسایل اجرایی ممکن است که در صفحه ها بازشو ایجاد گردد. وجود بازشو باعث تغییر رفتار صفحه ها می شود. به کارگیری صفحه های هدفمند (FGM) در صنایع مختلف به دلیل ساختار مواد تشکیل دهنده آن که از یک توزیع توانی در راستای ضخامت برخوردار است، در حال توسعه و گسترش است. در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار اجزای محدود Abaqus، به بررسی رفتار دینامیکی تغییرشکل های بزرگ صفحه های هدفمند با بازشو و سخت کننده در برابر بارهای انفجاری پرداخته شده است. پارامترهای مورد بررسی در صفحه های دارای بازشو، درصد بازشو، نوع بازشو، مقدار جرم ماده منفجره و شرایط مرزی و در صفحه های دارای سخت کننده علاوه بر این پارامترها، تأثیر آرایش و تعداد سخت کننده ها می باشد. با توجه به نتایج تحلیل، مقدار بیشینه تغییرمکان صفحه دارای بازشوی دایره ای کاهش و بازشوی مربعی افزایش پیدا کرده است. مشاهده گردید که بیشینه تغییرمکان متعلق به صفحه بدون سخت کننده و کمینه تغییرمکان متعلق به صفحه دارای سخت کننده دوتایی متقاطع بوده است.
کلیدواژه ها:
تغیرشکل های بزرگ، صفحه ی FGM، بار انفجاری، بازشو، سخت کننده.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است