بررسی مقایسه‌ای استفاده از مهاربندهای بزرگ مقیاس و معمولی در کاهش لنگی‌برش سیستم سازه لوله‌ای
کد مقاله : 4041-IRAST (R1)
نویسندگان:
علی زمانی1، طالب مرادی شقاقی *2
1دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده مقاله:
هدف از این مقاله، بررسی اثرات استفاده از مهاربندها در لنگی‌برش می‌باشد به همین منظور جهت بررسی ‌سازه‌‌ها، از نرم‌افزار ETABS جهت مدل‌ سازی ساختمان‌ها استفاده گردیده است. برای بررسی تأثیر استفاده از انواع مهاربند همگرا بر اندیس لنگی‌برش، هرکدام از مهاربندها را یک‌بار به صورت تمام دهانه‌های مهاربندی شده و بار دیگر به صورت ابر مهاربندها، در قاب‌ محیطی سازه مبنا قرار داده می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از مهاربند تأثیر مثبت بر اندیس لنگی‌برش داشته، به طوری که استفاده از ابرمهاربندها، باعث کاهش بیش‌تر اندیس لنگی‌برش در تمامی طبقات به غیر از طبقات آخر شده و از طرفی مقدار کاهش اندیس لنگی‌برش به نوع مهاربند مورد انتخابی بستگی دارد. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت در بین سیستم‌های مهاربندی، ابرمهاربند 7 بهترین نوع ‌مهاربند از نظر کاهش اندیس ‌لنگی‌برش بوده و ابرمهاربند ضربدری نیز بهترین نوع مهاربند در کاهش تغییرمکان و دریفت طبقات می‌باشد.
کلیدواژه ها:
قاب‌محیطی، ساختمان بلند، مهاربند، اندیس لنگی‌‌برش.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است