بررسی عددی اندرکنش درون صفحه و خارج از صفحه میانقاب های آجری در سازه های بتنی با استفاده از میکرو مدلسازی
کد مقاله : 4036-IRAST (R1)
نویسندگان:
وحید بحرینی *1، طارق مهدی2
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان
2مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
چکیده مقاله:
در نقاط مختلف کشور، تعداد بسیار زیادی ساختمانهای اسکلتی با میانقاب مصالح بنایی یافت می شوند. از طرفی، نیروهای زلزله در راستاهای مختلفی به سازه ها اثر می کنند، با این حال در بسیاری از موارد، بررسی تاثیر زلزله بر روی ساختمان ها تحت راستاهای متعامد و بصورت مستقل انجام می شود. این نگرش مورد میانقاب های مصالح بنایی منجر به ارزیابی غیردقیق می شود؛ چه در این میانقاب ها، رفتارهای درون صفحه و خارج صفحه به صورت توامان بر روی رفتار لرزه ای میانقاب تاثیر می گذارد. در این پژوهش با استفاده نرم افزار ABAQUS با استفاده از روش میکرو میانقاب های مصالح بنایی در سازه مدلسازی شده اند.ابتدا جهت صحت سنجی دو نمونه آزمایشگاهی انتخاب و در جهت داخل و خارج از صفحه در نرم افزار مدلسازی انجام شده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده اند. سپس رفتار درون صفحه با پارامترهای مختلف از جمله تاثیر سربارها و ابعاد سازه بررسی شده اند.در ادامه با توجه به نیاز لرزه ای درون صفحه، در سه سطح متفاوت، رفتار خارج از صفحه میانقاب بررسی شده است. از جمله نتایج بدست آمده این است که در بعضی از سطوح نیاز لرزه ای در صورت اعمال بار داخل صفحه، مقاومت خارج صفحه افزایش پیدا می کند.
کلیدواژه ها:
میانقاب مصالح بنایی، رفتار درون صفحه رفتار خارج از صفحه، اندرکنش رفتار دورن صفحه و خارح صفحه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است