تأثیر تقویت شتاب طیفی بر نقطۀ عملکرد سازه های فولادی مرتفع مجهز به
کد مقاله : 4035-IRAST (R1)
نویسندگان:
آرمن آساتوریانس *1، محمدرضا مهردوست2، سهراب فلاحی3
1مشاور تحقیقاتی مهندسی زلزله
2رئیس دفتر شمال شرق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
3مهندس ارشد سازه و زلزله مهندسین مشاور E.S.S
چکیده مقاله:
با توجه به گسترش روند احداث سازه های مرتفع فولادی مجهز به قابهای محیطی و خرپاهای کمربندی و توجه به این امر که در آیین نامه های لرزه ای کشورهای مختلف، هیچ اشاره ای به این نوع خاص از سازه ها نشده است، اهمیت بررسی رفتار لرزه ای اینگونه سازه ها کاملاً احساس میگردد. در این تحقیق، ابتدا رفتار عمومی لرزه ای سازه ها و همچنین نحوۀ تعیین نقطۀ عملکرد بصورت مختصر بیان میشود و سپس 5 مدل سه بعدی سازۀ مرتفع فولادی 40 الی 60 طبقه مجهزبه قابهای محیطی و خرپاهای کمربندی انتخاب میگردد و تحلیل و طراحی سازۀ آنها بر اساس آیین نامۀ ASCE 7-10، با در نظر گرفتن سه نوع خاک: زمین سنگی، خاک سخت و خاک نرم و سطح شتاب طیفی Sa=0.35g انجام میپذیرد. سپس با انجام تحلیل رانشی مُدی بر روی کلیۀ مدلهای اجزاء محدود مورد مطالعه، طیفهای ظرفیت آنها بر اساس دستورالعمل FEMA 356 بدست آمده و نقاط عملکرد آنها با در نظر گرفتن محدودۀ شتاب طیفی 0.1g~1.0g و نوع خاک مورد نظر محاسبه میشود. سپس مشخصات نقاط عملکرد مدلها (نیروی برشی پایه و حداکثر تغییرمکان جانبی طبقۀ آخر) با توجه به محدودۀ شتاب طیفی و نوع خاک مورد نظر ، بر اساس توصیه های دستورالعمل FEMA 356 محاسبه شده و نتایج مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
کلیدواژه ها:
سازه های مرتفع دارای قابهای محیطی، خرپای کمربندی، نقطۀ عملکرد، تحلیل رانشی مُدی، طیف ظرفیت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است