ارزیابی تاثیر خصوصیات ژئومکانیکی بر شکنندگی سنگهای آهکی
کد مقاله : 4028-IRAST (R3)
نویسندگان:
امین جمشیدی *1، احمد ذلولی2
1دانشگاه لرستان
2گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
شکنندگی سنگ، شکست سنگ بدون تغییرات شکل زیاد تعریف می گردد. این پارامتر یکی از مهمترین خصوصیات مکانیکی سنگ می باشد که برای طراحی ایمنی و اقتصادی در عملیات حفاری فضاهای زیرزمینی و استخراج سنگ‌های تزئینی از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه روش استانداردی برای اندازه گیری مستقیم برای تعیین شکنندگی سنگ وجود ندارد. از اینرو استفاده از روش های غیر مستقیم شکنندگی سنگ تعیین می‌شود. هدف از پژوهش حاضر برآورد شکنندگی تعدادی سنگ آهک بر اساس خصوصیات ژئومکانیکی شامل چگالی، تخلخل و شاخص بار نقطه‌ای می‌باشد. همچنین قابلیت حفاری نمونه‌ها بر اساس مفاهیم شکنندگی مورد بررسی قرار گرفته شده است. با توجه به داده‌های آزمایشگاهی، روابط آماری دو متغیره بین مفاهیم شکنندگی (B1, B2, B3) با خصوصیات ژئومکانیکی برقرار و ضرایب همبستگی بین آن‌ها تعیین شد. نتایج نشان می دهد استفاده از شاخص بار نقطه‌ای می‌تواند برآورد مناسبی از مفاهیم شکنندگی B2 و B3 داشته باشد در صورتی که چگالی و تخلخل اینگونه نیستند. علاوه بر این سنگ آهکهای مورد مطالعه در رده سنگ‌های با قابلیت حفاری سخت قرار می‌گیرند.
کلیدواژه ها:
شکنندگی، سنگ آهک، چگالی، تخلخل، شاخص بار نقطه‌ای.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است