ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم های دال و دیوار بتنی تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک
کد مقاله : 4026-IRAST (R1)
نویسندگان:
سیدهادی راشدی *
کارشناسی ارشد عمران-زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده مقاله:
سیستم دال و دیوار بتنی درجا از سیستم های متداول در ایران و سایر نقاط جهان است که به علت عملکرد مناسب آن در زلزله های گذشته، کاربرد گسترده ای یافته است. بنابراین، تحلیل آسیب پذیری و بهسازی این سیستم سازه ای از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله برای بررسی دقیق تر عملکرد این سیستم مقاوم سازه ای، تحلیل دینامیکی غیرخطی برای دو مجموعه از شتاب نگاشت های حوزه دور و نزدیک، با استفاده از نرم افزار غیرخطی PERFORM-3D، بر روی مدل های با تعداد طبقات مختلف انجام شده است. به منظور اطمینان از صحت مدل سازی ها به روش فایبر، مدل های مجزایی از پانل های پیش ساخته بتنی با استفاده از این روش در نرم افزار مذکور ایجاد شده و نتایج تحلیل آنها با نتایج مدل آزمایشگاهی پانل ها اعتبارسنجی شده است. ارزیابی آسیب پذیری در دو سطح خطر لرزه ای 475 و 2475 ساله و برای سه سطح عملکردی، عملکرد بی وقفه، ایمنی جانی و آستانه فروریزش صورت گرفته و نیاز به مقاوم سازی با هدف بهسازی مطلوب بررسی گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ساختمان های مدل شده، هدف بهسازی مطلوب دستورالعمل بهسازی لرزه ای را تامین کرده اند.
کلیدواژه ها:
سیستم دال و دیوار بتنی، تحلیل دینامیکی غیرخطی، حوزه نزدیک، المان رشته ای
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است