بررسی مقایسه‌ای اثر انواع مهاربندهای فولادی بر لنگی‌برش در سیستم لوله‌ای ساختمان‌های بلند
کد مقاله : 4022-IRAST (R1)
نویسندگان:
علی زمانی1، طالب مرادی شقاقی *2
1دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده مقاله:
سازه قاب‌محیطی، یکی از مناسب‌ترین فرم‌های سازه‌ای ساختمان‌های بلند می‌باشد. هنگامی که سازه تحت نیروهای جانبی قرار می‌گیرد، ستون‌های دو وجه مخالف محور خنثی به صورت کششی و فشاری عمل می‌کنند همچنین، قاب‌های موازی جهت بارجانبی تحت اثر خمش در صفحه و رفتار برشی یا طره‌ای شبیه یک قاب‌صلب قرار می‌گیرند. این رفتار با توجه به انعطاف‌پذیری تیرهای کناری، باعث ایجاد لنگی‌برش شده و سبب افزایش تنش در ستون‌های گوشه و کاهش تنش در ستون‌های میانی پانل‌های بال و جان می‌گردد. هدف از این مقاله،بررسی اثرات استفاده از مهاربندها در لنگی‌برش می‌باشد به همین منظور جهت بررسی نتایج حاصل از تحلیل‌سازه‌ها، از پارامتری بدون بعد تحت عنوان اندیس لنگی‌برش استفاده گردیده است. برای بررسی تأثیر استفاده از انواع مهاربند بر اندیس لنگی‌برش، هرکدام از مهاربندها را به صورت جداگانه یک‌بار در چهار دهانه‌میانی و بار دیگر در تمام دهانه‌های قاب‌محیطی سازه مبنا قرار داده می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از مهاربند تأثیر مثبت بر اندیس لنگی‌برش داشته، به طوری که استفاده از مهاربند در تمام دهانه‌ها، باعث کاهش یکنواخت اثر اندیس لنگی‌برش در طبقات آخر شده و از طرفی مقدار کاهش اندیس لنگی‌برش منفی در این حالت، نسبت به حالت چهار دهانه‌میانی کم‌تر است. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت در بین سیستم‌های مهاربندی، مهاربند ضربدری بهترین نوع ‌مهاربند از نظر کاهش مقدار اندیس ‌لنگی‌برش و تغییرمکان طبقات می‌باشد.
کلیدواژه ها:
قاب‌محیطی، ساختمان‌بلند، مهاربند، اندیس لنگی‌برش.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است