بررسی شکل پذیری اتصالات خمشی تیرهای بال پهن
کد مقاله : 4021-IRAST (R1)
نویسندگان:
علیرضا علیمحمدی *1، یوسف حسین زاده2
1alireza
2عضو هیات علمی
چکیده مقاله:
در این مقاله به مطالعه و بررسی رفتار چرخه ای اتصالات خمشی تیرهای بال پهن به ستون های سیستم قاب درختی پرداخته می شود. سیستم ستونهای درختی از اتصال قطعات کوتاه تیر به ستون که در محل کارخانه جوش داده می شوند تشکیل می گردد. تا در محل پروژه پس از برپایی قسمتهای دیگر سازه به آن ملحق شوند. جهت بهبود شکل پذیری اتصال ستون درختی پیشنهاد استفاده از تیر های بال پهن برای تیر رابط بررسی گردید. بدین منظور چندین نمونه در حالتهای مختلف هندسی جهت تعیین رفتار تیرهای بال پهن پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله از تحلیلهای غیر خطی المان محدود حاکی از اثر بخش بودن آن در بهبود جزئیات اتصال و کاهش قابل ملاحظه در تمرکز تنش و کرنش پلاستیک مورد تقاضا، در جوش شیاری بال تیر می باشد. تمامی مدلهای پیشنهادی مورد تحلیل با تشکیل مفصل پلاستیک در ناحیه ای دورتر از محل اتصال تیر به ستون یک رفتار شکل پذیر مناسب بدون هیچ گونه شکست را از خود نشان دادند. نتایج بدست آمده مشخص می کند که استفاده از تیر های بال پهن به طور مشخصی در کاهش پتانسیل شکست مؤثر است.
کلیدواژه ها:
اتصالات خمشی، کرنش پلاستیک، شکل پذیری، رفتار چرخه ای، تیرهای بال پهن.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است