بررسی قاب‌های فولادی صلب ویژه در برابر زلزله، با در نظر گرفتن تأثیرات اندرکنشی خاک و سازه
کد مقاله : 4019-IRAST (R1)
نویسندگان:
مهدی صابری *1، سید مجتبی موحدی فر2
1دانشجو
2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
چکیده مقاله:
در طراحی سازه‌ها معمولاً خاک زیر شالوده صلب فرض شده و از انعطاف‌پذیری آن در پاسخ لرزه‌ای سازه صرف‌نظر می‌گردد. با لحاظ نمودن رفتار انعطاف‌پذیر خاک در پاسخ لرزه‌ای سازه انتظار می‌رود پاسخ سازه تحت تأثیر سیستم دینامیکی جدید قرارگرفته و تغییر شکل‌های سازه در هنگام زلزله تحت تأثیر اندرکنش خاک، شالوده و سازه قرار گیرد. درواقع در زمان وقوع زلزله معمولاً سازه دچار حرکت گهواره‌ای شده و فرض گیردار بودن کف ستون‌ها دقت پاسخ‌های سازه را کاهش می‌دهد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر اندرکنش خاک و ایجاد حرکت گهواره‌ای بر روی پاسخ قاب‌های فولادی صلب ویژه است که در این راستا پاسخ ساختمان‌های ده و بیست طبقه فولادی دارای قاب صلب ویژه در دو حالت وجود و عدم وجود اندرکنش خاک و سازه تحت تأثیر آنالیز دینامیکی در نرم‌افزار المان محدود (Abaqus) موردبررسی قرارگرفته است. نتایج آنالیزها نشان می‌دهد، تحلیل عملکرد سازه با در نظر گرفتن وجود اندرکنش، منجر به تغییر پاسخ‌های سازه ازجمله برش پایه، نیروی محوری و تغییر مکان‌ها می‌گردد.
کلیدواژه ها:
اثر اندرکنش، زلزله، قاب‌های فولادی صلب ویژه، آنالیز دینامیکی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است