بررسی تأثیر استفاده از تیر میان‌طبقه بر لنگی‌برش در سیستم لوله‌‏ای ساختمان‌های بلند
کد مقاله : 4018-IRAST (R3)
نویسندگان:
علیرضا شوکتی اسکوئی1، طالب مرادی شقاقی *2
1دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده مقاله:
سیستم سازه‌ای لوله‌ای یا قاب‌محیطی یکی از مناسب‌ترین فرم سازه‌ای ساختمان‌های بلند می‌باشد. در این سیستم، مقابله در برابر بارهای جانبی بر عهده قاب‌های خمشی محیطی با سختی زیاد به فرم لوله می‌باشد. یکی از بارزترین مشکلات این سیستم که راندمان بهره‌برداری آن را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد پدیده لنگی‌برش می‌باشد .در این پژوهش به‌منظور بهبود انتقال بار بین ستون‌ها و کاهش پدیده لنگی‏‌برش، استفاده از تیر‏میان‌طبقه در دهانه‌های قاب‌محیطی در نظر گرفته شده و ضمن بررسی تعداد دهانه‌های مورد نیاز برای تیر میان‌طبقه به تأثیر پارامتر سختی تیر میان‌طبقه نیز پرداخته شده است. به همین منظور از نرم‌افزار ETABS جهت مدل‌سازی سه‌بعدی سازه‌های فولادی بلند مرتبه با تعداد طبقات متفاوت استفاده و مقادیر اندیس لنگی‌برش، تغییرمکان جانبی و دریفت طبقات بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد، استفاده از تیر میان‌طبقه باعث بهبود در پاسخ جانبی سازه و از طرفی منجربه کاهش اند‌یس‌لنگی‌برش شده بطوری‌که با افزایش تعداد طبقات سازه استفاده از آن تأثیر قابل ملاحظه‌تری بر عملکرد سازه داشته است.
کلیدواژه ها:
قاب‌محیطی، ساختمان‌بلند، تیر میان‌طبقه، اندیس لنگی‌برش
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است